Jacob Verbove Antoon van der Vat Documenten


StartpaginaStartpagina    ZoekZoek    PrintPrint    Inloggen - Gebruiker: anoniemInloggen    Voeg bladwijzer toeVoeg bladwijzer toe

Start diashow   
Bezig...

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 889» Volgende»

4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen

Compareerde Hendersken BOERBOOMS, weduwe van zal[iger] Albert BOERBOOM, geassisteert met haeren soon Jacob BOERBOOM, haeren in desen toegelaetenen ende gecoozenen Momber, ende mede voor hem selffs, nevens Derrick ende Everdt BOERBOOM, als Momberen van die samptlijcke naegelaetene kinderen van voorgh. Albert BOERBOOM zal[iger], ende bekenden een ieder derselver in haere qualiteiten, dat zij van twee seeckere stucken lants in Loolerveldt den armen van Diedam toestendigh een merckelijcke summa van verloopen schuldigh waeren, ende tegenwoordigh niet met penningen voorsien, om dieselve te cunnen betaelen. Soo is t dat sij comparanten tot betaelinge, ende in mindering van geseijde schuldige pachten aenden armen voorss. hebben ghecedeert ende opgedragen tot erffelijck genot, ende behoeff der meerghemelte armen eeuwigh ende erffelijck duijrende twee ackermaelen inden Norde, soo haer van haer vader Hendrick Boerboom naergelaeten, ende bij deijlinge toegevallen zijn: t eene met die zuijder zijde naest t erve, hoorende onder die Lockhorst, metten oosten einde op Dunnewoldt, offte Harinxma, t westeijnde op den wegen, ende die noorde zijdt langhs verscheijden Erven, ende is met eenen grave rondt omtrocken. t Andere, geheeten Ludtiens Heegh, met den zuijden ende op dit voorghaende Ackermael schietende, met de weste zijde ten deele langhs Jacob BOERBOOM Weerdts Ackermael, ende t noorden eijnde op t Erve in die Lockhorst gehoorende, die ooste zijde langhs Deussen Erffgh[enaem]en, zijnde vrij Allodial Erve ende Goet, met geenderhande uijtgangen, offte sunsten beswaerdt. Ende is hierbij gheaccordeert ende toegestaen, dat meergh. weduwe offte haeren Erven binnen den tijdt van 6 naervolgende jaeren die ghespecificierde twee ackermaelen wederom sullen mogen inlossen, ende vrijen met vijffenvijfftigh gulden Hollandts. Evenwel soo, wanneer in die iaeren geen holdt voor den armen daervan genooten waere, dat dan den behoorlijcken interesse naer advenant des tijdts van voorgh. 55 gulden sall daer bij erlaght ende betaelt worden. Ende bij ontstentenisse van dien, soo sullen voorgh. weduwe Comp[aran]tinne ende Erffgh[enaem]en sonder eenige vernere losse daeraen te hebben, offte te halden, daervan eeuwigh onterfft, ende ontgoedet zijn ende blijven. Ende sullen die voorgh. Diedamsche Armen deselve alsdan in haeren gebruijck eeuwigh ende erffelijck duijrende hebben ende behalden.

4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen

Eigenaar/Bron  Gelders Archief, ORA Didam 272, Prothocol van beswaer 1667-1678, fol. 163-164 / genealogiedomein.nl 
Bestandsnaam  a1_I9727_DC01.jpg 
Bestandgrootte  241.61k 
ID  1737 
Dimensies  800 x 1733 
Verbonden met  Henricxken Hendricks BOURBOOM 

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 889» Volgende»


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.